Põhikiri

Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor on 1959. aasta septembrikuus professor Arvo Ratassepa poolt Eesti
Teaduste Akadeemia juurde asutatud koori õigusjärglane.

1. KOORI NIMI, ASUKOHT JA EESMÄRK
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor (edaspidi koor) — ametliku lühendina TAN, inglise keeles The Female Choir of the Estonian Academy of Science.
1.2. Koori asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3. Koor on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on koorilaulu edendamine ja koorimuusika harrastamine.
1.4. Koor on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, sh mittetulundusühingute seadusest, käesolevast põhikirjast ja koori juhtorganite otsustest.
1.5. Koor võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on eraldatud vara, iseseisev bilanss. Koor vastutab oma kohustuste eest kogu varaga ega vastuta oma liikmete kohustuste eest. Kooril on õigus pöörduda oma liikmete huvides kohtusse.
1.6. Kooril on oma sümboolika, mille kasutamise tingimused ja kord fikseeritakse vastava korraga.

2. KOORI LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, KOORIST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMINE
2.1. Koori liikmeskonna moodustavad koori liikmed ja liikmekandidaadid, kes on kõrgkoolide lõpetanud või üliõpilased. Dirigendi ettepanekul võib juhatus teha liikmeskonna kujundamisel erandeid.
2.2. Kooril on auliikmed, teenelised liikmed ja vilistlased. Auliige, teeneline liige ja vilistlane on aunimetused, mille omistamine ei sõltu nimetuse saanu kuulumisest koori liikmeskonda. Aunimetuse omistamise tingimused ja kord sätestatakse vastava korraga.
2.3. Koori liikmeks saada soovija esitab juhatusele vastava avalduse, millega ta tunnustab koori põhikirja, kodukorda ja üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid ning võtab endale koori liikme kohustused. Koori liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek juhatuse ja dirigendi ettepanekul. Liikmeks võib saada pärast üheaastast osalemist koori tegevuses liikmekandidaadina. Liikmekandidaadiks vastuvõtmise otsustab taotleja avalduse ja häälekontrolli alusel dirigent.
2.4. Koori liikmeskonda saab kuuluda kuni 55 eluaastani, seda ületavas vanuses vaid dirigendi personaalsel ettepanekul.
2.5. Koori liikmel ja liikmekandidaadil on õigus koori liikmeskonnast välja astuda. Oma soovil väljaastunud liige kustutatakse liikmeskonnast soovija kirjaliku avalduse alusel.
2.6. Üldkoosolek võib dirigendi ja juhatuse ettepanekul koori liikme või liikmekandidaadi koori liikmeskonnast välja arvata:
2.6.1. koori tööst tegelikul eemalejäämisel ühe aasta jooksul;
2.6.2. liikmemaksu tasumata jätmisel poole aasta jooksul;
2.6.3. kodukorra mittetäitmisel.
2.7. Muusikalistest kriteeriumidest lähtuvalt otsustab koorist väljaarvamise vajadusel juhatus dirigendi ettepanekul.
2.8. Väljaastunud või väljaarvatud isik ennistatakse koori liikmeks dirigendi ja juhatuse otsusel soovija kirjalike avalduse alusel.
2.9. Koorist väljaastumisel ja väljaarvamisel majandusaasta kestel tuleb liikmemaksu tasuda liikmelisuse lõppemise ajani.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Koori liikmel on õigus:
3.1.1. osaleda või hääletada üldkoosolekul isiklikult või esindaja kaudu;
3.1.2. valida ja olla valitud koori juht- ja kontrollorganitesse;
3.1.3. saada teavet koori juhtimise ja tegevuse kohta; teha üldkoosolekule ja juhatusele ettepanekuid koori tegevuse osas.
3.2. Koori liige kohustub:
3.2.1. täitma põhikirja ja kodukorra nõudeid ja koori juhtorganite seaduslikke otsuseid;
3.2.2. osalema koori harjutustel, kontsertidel, üldkoosolekutel ja muudel koori üritustel;
3.2.3. tasuma koori liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras;
3.2.4. tasuma koori poolt osutatud, koori eesmärkidest tulenevate teenuste eest juhatuse poolt
määratud suuruses ja kehtestatud korras;
3.2.5. tagastama koorist väljaastumisel või -arvamisel, samuti enam kui kolmekuulisel eemalviibimisel koori tööst viivitamatult tema kasutuses oleva koori vara ning tasuma võlad.
3.3. Koori liikmekandidaadil on koori liikmega samad õigused ja kohustused, välja arvatud hääleõigus üldkoosolekul.

4. KOORI JUHTIMINE
4.1. Koori kõrgeimaks organiks on koori liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides koori juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
4.3. Üldkoosoleku pädevuses on:
4.3.1. põhikirja muutmine;
4.3.2. majandustegevuse aastakava ja majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.3. juhatuse esimehe, vajadusel revidendi valimine ja tagasikutsumine;
4.3.4. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles
tehingus või nõudes koori esindaja määramine;
4.3.5. dirigendi ja koormeistrite kinnitamine;
4.3.6. koori ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise ning muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud küsimuste otsustamine.
4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades sellest liikmetele koos päevakorraga vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras ning siis, kui koori huvid seda nõuavad. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kuue kuu jooksul majandusaasta lõpust arvates. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 koori liikmetest või juhatuse liige, viieteistkümne päeva jooksul vastava nõude esitamisest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku eeltoodud asjaoludel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
4.5. Üldkoosolekul võib hääletada ainult koori liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla teine koori liige.
4.6. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole koori liikmetest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet. Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid juhul, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt kaks koori liiget. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ainult üldkoosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimustes. Muudes küsimustes võib vastu võtta otsuseid üksnes siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik koori liikmed. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed.
4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud koori liikmete häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
4.8. Koori liikmete üldkoosoleku otsus jõustub selle vastuvõtmisest, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekul osalenud liikmete nimekiri koos osalenud liikmete (ja esindajate, kelle volikirjad lisatakse) allkirjadega lisatakse protokollile.
4.9. Juhatus juhib ja esindab koori. Tehinguteks, mis ületavad 100 000 krooni, peab juhatusel olema eelnev nõusolek üldkoosolekult.
4.10. Juhatuses on kaheks aastaks valitud kolm kuni seitse liiget, sh dirigent ametikoha järgi.
4.11. Juhatuse pädevusse kuulub:
4.11.1. koorile dirigendi leidmine ja koori igapäevatöö korraldamine;
4.11.2. koori liikmete registri pidamine;
4.11.3. raamatupidamise korraldamine;
4.11.4. üldkoosoleku kokkukutsumine, koori liikmeskonnale üldkoosoleku ja juhatuse otsuste teatavakstegemine ja otsuste täitmise tagamine;
4.11.5. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse või mis on antud üldkoosoleku poolt juhatuse pädevusse.
4.12. Juhatuse tegevust juhib ja korraldab kaheks aastaks valitud juhatuse esimees, kes:
4.12.1. määrab juhatuse liikmed oma esindusõiguse perioodiks;
4.12.2. kasutab koori varasid, lähtudes koori eesmärkidest ja selleks kehtestatud korras;
4.12.3. teeb koori nimel tehinguid.
4.13. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või tema poolt määratud juhatuse liige vastavalt vajadusele. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse tegemisel osaleb hääleõigusega koormeister. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl.
4.14. Juhatuse otsus jõustub kümnendal päeval arvates päevast, kui see tehti teatavaks kõigile koori liikmetele.
4.15. Dirigent on koori loominguline juht, kes koori kunstilise taseme tõstmiseks:
4.15.1. valib repertuaari;
4.15.2. otsustab kooriproovi töökorralduse ja lisaproovide vajaduse üle;
4.15.3. määrab kontsertkoosseisu;
4.15.4. määrab koormeistrid ja juhib nende tööd.
4.16. Koormeister määratakse ametisse dirigendi poolt ja ta tegutseb dirigendi juhtimisel koori kunstilise taseme tõstmise nimel.
4.17. Dirigendil ja koormeistril on lisaks neile põhikirjaga antud õigustele koori liikmega võrdsed õigused.

5. HÄÄLEÕIGUSE PIIRAMINE
5.1. Koori liikmete üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl.
5.2. Koori liige ei või osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse:
5.2.1. koori nõude esitamist tema vastu ja tema vabastamist varalistest või muudest kohustustest;
5.2.2. tema ja koori vahelise lepingu üle.
5.3. Juhatuse liige ei või osa võtta hääletamisest üldkoosolekul juhatuse tegevusele hinnangu andmisel või hinnangu andmisel valdkondades, mille eest ta vastutab.

6. KOORI MAJANDUSTEGEVUS
6.1. Koori majandusaasta algab 01. augustil ja lõpeb 31. juulil.
6.2. Koori vara moodustub liikmemaksudest, sihtotstarbelistest eraldistest, annetustest ja muudest laekumistest, mida võib kasutada juhatuse kehtestatud korras üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Kooril ei ole õigust muuta sihtotstarbeliste eraldiste otstarvet.
6.3. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras ja esitab seaduses sätestatud tähtaegu arvestades üldkoosolekule kinnitamiseks.

7. TEGEVUSE LÕPETAMINE
7.1. Koori tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud alustel ja korras. Tegevuse lõpetamisel toimub koori likvideerimine.
7.2. Koori tegevuse lõpetamisel antakse allesjäänud vara üle samalaadse eesmärgiga mittetulundusühingule.

Põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 12. detsembril 2005. a.

Hille Leiten
Juhatuse liige